19
Пет, Юли
26 Нови статии

Ролята на „външните сили“ за демократизацията на Югоизточна Европа

Други статии и материали
Typography
Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

Резюме: Статията разглежда ограниченията върху преходния период, които засягат последващата легитимност на конституционното развитие и позицията на партиите спрямо настоящата конституция. 

Предлага се цикличен модел на развитие на демокрацията, който ни позволява да разберем логиката на преходните процеси в света като промяна на три фази - деконституционализация (отхвърляне на стария основен закон), конституционализация (приемане на нова конституция) и реконституционализация (такова движение за връщане в конституционното развитие, което е свързано с конфликтния процес на адаптиране на новите правни принципи към социално-политическата реалност на дадено общество). В резултат на това получаваме възможност да разрешим въпроси, на които така наречената „транзитология“ не може да даде отговор, и по-специално да сравним процесите на преход както от авторитаризъм към демокрация, така и от демокрация към авторитаризъм.

Целта на настоящата статия е да се проучат и анализират процесите на демократизация. За постигането на която е необходимо да се решат следните задачи : да се опише същността на демокрацията да се разгледат и идентифицират съвременните проблеми и особености на процесите на демократизация;да се изследват  проблемите на демократизацията.

Обект на изследване е глобалното прогнозиране на демократичните процеси. 

Предмет на това изследване е анализът на процесите и прогнозите за демократизация въз основа на „външните сили”.

Ключови думи: демокрация, конституция, принципи, външни сили

 

През 1989 дневният ред прокламира свобода, просперитет и демокрация. Диктатурите на държавния социализъм една по една губят подкрепата си сред населението. Европа сякаш престава да бъде само синоним на Западна Европа: Европейските общности, а след това и Европейският съюз (ЕС), възнамеряват да преодолеят разделянето на Европа на Запад и Изток, като приемат нови членове. През 2004, 2007 и 2013 г. единадесет нови членове от Източна и Югоизточна Европа се присъединяват към Европейския съюз. Ентусиазмът на тази изключително важна година („Annus mirabilis“) е заменен от един вид отрезвяване. Наблюдава се в различни региони на някога обединената Югоизточна Европа. В този контекст те говорят за „демократична умора“ , за „четири свята постсоциализъм ".

Страните от Централна и Източна Европа стават част от ЕС през 2004 г. и с изключение на някои недостатъци, установяват демократична система, страните от Югоизточна Европа (по-специално страните членки на ЕС България, Хърватия и Румъния) следват същия път, макар и с известно  закъснение, четири държави от постсъветското пространство (Молдова, Грузия, Украйна и Киргизстан) също запазват определени шансове за демократизация, докато в останалите постсоциалистически общества се формират авторитарни режими от различен тип.

 Демокрацията

Още в края на 90-те години за политолозите е очевидно, че политиките на западните страни, насочени към подкрепа на демократизацията, не успяват да постигнат всичките си цели. Това отчасти е резултат от неправилно поставени акценти. Този проблем засегна не само Югоизточна Европа, но и целия свят. Няколко влиятелни участници са се съсредоточили върху подкрепата и осигуряването на свободни и честни избори (Carothers, 2002). Демокрацията обаче изисква нещо повече от свободни избори. Демокрацията е възможна само когато има способни държави, които изпълняват задачите си за насърчаване на социалното и икономическо развитие на техните общества. Освен това тези държави трябва да могат да отговорят на очакванията на своите граждани. А демокрацията се нуждае от постоянна подкрепа от образовани и политически мотивирани граждани. В много общества от Югоизточна Европа все още не е възможно да се създаде комплекс от горните предпоставки. Резултатът е дълбоко недоволство и политическа апатия на гражданите, което авторитарните политически елити. Томас Каротърс (2002) и други политолози са стигнали до следните заключения: демокрациите се нуждаят от определени социални и културни предпоставки и функционираща държава. Там, където няма такива, наблюдението на избори или други форми на подкрепа, свободните избори няма да помогнат. Това се дължи и на факта, че съвременните автократии успяват да използват избори, политическа борба и дейността на гражданското общество в интерес на управляващите слоеве.

Исторически фактори на конституционализма: национализъм, популизъм и модернизация

Три вълни на демократични (конституционни) трансформации в страните от Централна и Югоизточна Европа са свързани със световни войни и геополитически промени. Първият от тях възниква с разпадането на големи империи - Германска, Австро-Унгарска, Руска и Османска, създаването на национални държави и приемането на демократични конституции, които по правило въвеждат парламентарен режим под формата на парламентарна република или конституционна монархия [2]. Това постижение обаче се оказа крехко. В междувоенния период почти всички страни от Източна и Южна Европа от Балканите до Балтика имат авторитарни режими под формата на президентски или монархически диктатури, които се характеризират с национализъм, отричане на либералната демокрация, антипарламентаризъм, критично отношение към политическите партии и желанието да се установи единствената власт на лидера [3]. Втората вълна е свързана с опитa за връщане към парламентарна форма на управление след Втората световна война. Скоро обаче съветският модел на номинален конституционализъм (представен от сталинистката конституция от 1936 г.) е разширен върху всички тези страни. Третата вълна се появява в края на 20 век. и е свързана с началото на Перестройката в СССР. Съдържанието на преходния период във всички тези страни представлява движение от номинален съветски конституционализъм към истински [4]. На практика обаче се оказва, че трудностите на прехода са по-значителни от очакваното преди неговия старт, което предизвика критики към транзитологичните модели [5]. 

Един от централните фактори на процеса на преход е съвпадението на приемането на демократични конституции и търсенето на национална идентичност. В Западна Европа процесът на формиране на национални държави попада в по-ранен период от време и е свързан с ерата на абсолютизма през 16-18 век. В Централна и Източна Европа периодът на абсолютизъм означава и консолидация на господстващите нации, но не всички от тези нации, които са били включени в империята по време на историческото развитие. В Източна Европа, този процес на търсене на национална идентичност не приключва през ХХ век. и има независимо въздействие върху преходния период в почти всички страни от региона, където национализмът набира сила и възниква проблемът за самоопределението на националните малцинства (разпадането на Югославия по време на конфликта на редица национални държави, мирното разделяне на Чехословакия на две държави, обединението на ГДР с ФРГ на базата на национална общност, нарастването на междуетническите конфликти в България, Румъния, Унгария и балтийските държави, развитието на национализма в Полша). По това време национализмът влиза в конфликт с концепцията за гражданското общество.

Друг аспект на конфликтните отношения е противоречието между принципите на демократизацията (по правило от мнозинството) и либералния конституционализъм (основният принцип на който са гаранциите за индивидуалните права). Ако на Запад тези два процеса са били разделени във времето (основите на гражданското общество и средната класа са се формирали постепенно преди въвеждането на конституциите), то в Източна Европа те практически съвпадат. Тук се провежда  процес на тройна трансформация - едновременно създаване на основите на демокрацията, пазарната икономика и конституционния ред. Класическите демокрации по правило вече имат пазарна икономика, след това те въвеждат конституции и едва по-късно постепенно извършват демократизацията на политическата система чрез разширяване на избирателните права и разширяването им върху по-широки слоеве от населението. Съвпадението на тези три посоки на модернизация в Източна Европа води до конвулсивни промени, тъй като тласъкът към демокрация и конституционализъм влиза в конфликт с необходимостта от непопулярни, преди всичко икономически реформи. При липса на култура на компромис между партиите, най-демагогичните от тях постигнаха най-голям успех. В контекста на изборната конкуренция се развива феноменът на популизма - необосновани обещания за бързо подобряване на ситуацията при липса на реална възможност за това.

Третият аспект на конфликтните отношения се определя от влиянието на модернизацията и догонващото развитие. Това е свързано с появата на „телеологични конституции“ - тези, които се опитват въз основа на класически модели да създадат ново метадясно - да намерят съответствие между пресичащите се и разнородни задачи на развитието, пазарната икономика, демократизацията и формирането на националната държавност в постсъветското пространство. Другата страна на процеса е заемането на готови конституционни модели. Критерият за тяхната оценка е не толкова съответствие с реалните процеси в региона, а по-скоро съответствие с идеалния тип, присъстващ в дискусиите априори [6]. Това показа идеализма на първите конституционни инициативи, които бързо се сблъскват с осъзнаването на ограничените възможности за заемане на конституционни норми. 

И накрая, партиитe (възможно е да се сравнят с политическите партии във Великобритания XVIII в., чието формиране премина от парламентарни казуси до създаване на регионална инфраструктура), институциите, които провокират промяна в реалността, а не обратното. Въпреки че страните се нуждаят от доктринално несъгласие, за да мобилизират своите поддръжници, те трябва в същото време да търсят консенсус по основни въпроси от преходния период. Това се вижда ясно при изучаването на процеса на приемане на конституции в различни страни, който съчетава конфликт и в същото време търсене на консенсус.

Ролята на кръглите маси и договорните принципи

В съвременната политическа наука доминира типологията на преходните процеси, разделяйки ги много схематично на два модела - договор и разкъсване. Изграждането на тези модели (в произведенията на Х. Линц, А. Степан и А. Валесуела) се основава главно на опита на Южна Европа и Латинска Америка. Едва по-късно тази схема е пренесена в страните от Централна и Източна Европа, където моделът на договора е представен от Полша, Чехословакия и Унгария, а моделът на пропастта - от Югославия и Румъния [4]. Това разделение е критикувано по следния начин: то е твърде схематично,  не отразява реалностите на региона, но основното е, че не обяснява достатъчно отклоненията от схемата.

Типологията на преходните процеси наистина включва изясняване на терминологията: дали говорим за правни, политически или институционални аспекти от него. В съответствие с критерия за правна класификация е възможно процесите на прехода да се разделят на тези, които продължават със запазване на правната приемственост (когато възникнат нови норми въз основа на действащото законодателство) или неговото нарушаване. В съответствие с политическия критерий процесът на преход може да се определи като договорен (когато има съгласие между основните политически партии относно приоритетните параметри на бъдещата конституция) или като спонтанен (в резултат на което се създава ново право от печелившата партия и се налага на всички останали участници в политическия процес). И накрая, третият критерий извежда на преден план въпросите за институционалната промяна - старите институции могат да бъдат запазени (което дава възможност да се говори за реформа) или унищожени (което е свързано с революция).

Разграничението между представените три критерия позволява, по наше мнение, да се даде по-диференцирана картина на събитията. Възможно е да се конструират редица идеални видове преходни процеси. Първият от тях се характеризира със ситуация, при която има радикална промяна както в правните, така и в политическите параметри на режима. Този тип безкръвен преврат се проявява най-ясно в Полша и Чехословакия през 1989 г. Нарича се „кадифена“ или „нежна“ революция [5]. Става дума за едновременната радикална промяна на правната система (приемане на нови конституции) и осъществяването на социални и политически трансформации, насочени към демократизиране на режима. Превратите от този тип са тълкувани и като демократични политически революции, реформация; беше изложена концепцията за "координирана революция". Най-подходящият израз тук е „затворената конституция“, която припомня традициите на реформи отгоре през ерата на конституционната монархия. Идеята за конституция, наложена или дадена от монарх, предполага обаче възможността тази конституция да бъде оттеглена. Тази ситуация е много типична за началото на конституционните реформи в страните от Югоизточна Европа (където Комунистическата партия или нейният аналог играе ролята на силата, която затваря конституцията). В Югоизточна Европа (както и в Русия) властите дават конституционни промени, но за известно време съществува заплаха от загубата им в случай на преврат или промяна в политическия курс, съгласно която тази конституция би могла да бъде оттеглена. 

Вторият тип е представен от ситуация, когато при запазване на правната приемственост („конституционна реформа“) се извършват радикални политически промени. Това е примерът с Унгария, където от формално правна гледна точка не се е състояла конституционна революция: старата (сегашната) конституция  е в сила и нейните промени (доста радикални) са приложени чрез приемането на изменения. В същото време се провеждат интензивни политически реформи, трансформиращи естеството на политическия режим.

Третият тип се отнася до ситуация, при която с радикално прекъсване на правната приемственост („конституционна революция“) политическото съдържание на режима остава напълно непроменено или се променя само частично. Според някои изследователи тази ситуация се е развила в Румъния, където е извършен насилствен държавен преврат, който е довел до премахване на всички институции на властта на предишния режим, създаване на ново революционно правителство и приемане на нова конституция на Учредителното събрание през 1991 г. В действителност обаче старият елит остава в властите, което значително забавя процеса на политически трансформации [6].

Идеята за организиране на специални „кръгли маси” за политически реформи се появи по-късно. В Унгария политическата реформа е част от дневния ред от самото начало, но не под формата на пълноценна конституционна проверка. Правителството вярва, поне за известно време, че може да осигури контролиран и непълен преход към многопартийна система в замяна на участието на опозицията в икономическата политика и достъп до западна помощ [7]. Напротив, преговорите в Германската демократична република, България и Чехословакия sа насочени към мащабни промени практически от самото начало. В България бързият избор на Конституционното събрание е основният въпрос на кръглата маса. Лекотата, с която е извършена тази трансформация, се дължи не на последно място на факта, че самите тези институции в България се оказват начин за легитимиране на стария елит в новите условия. В ГДР фокусът на дебата бързо се измества от реформи към обединение и тогава кръглата маса като инструмент за вътрешни реформи губи своята независима роля. В Чехословакия разговорите са фокусирани главно върху смяната на политическото ръководство, а не върху институционалните реформи. В Румъния не е имало преговори и проблемът със смяната на лидерите е решен в хода на „демократичната революция“ - действителен преврат, организиран от държавната служба за сигурност. Навсякъде, според участниците в тези събития, е имало фактор на несигурност, свързан с възможна съветска намеса. Едва когато стана ясно, че той няма да бъде, "кръглите маси" свързани с възможна съветска намеса започна да обсъжда реалните въпроси на политическата реформа. 

Ролята на външните сили

По време на третата вълна Европейската общност (ЕО) играе ключова роля при укрепването на демокрацията в Южна Европа. В Гърция, Испания и Португалия установяването на демокрация е прието като необходимо, за да се осигурят икономическите ползи от членството в ЕО, а от своя страна членството в Общността се разглежда като гаранция за стабилността на демокрацията. През 1981 Гърция става пълноправен член на Общността, а пет години по-късно Испания и Португалия правят същото.

През април 1987 Турция кандидатства за пълноправно членство в ЕО. Един от стимулите е желанието на турските лидери да засилят модернизационните и демократизационни тенденции в страната, както и да задържат и изолират онези сили, които подкрепят ислямския фундаментализъм. В рамките на Общността обаче перспективата за членство на Турция се посреща със слаб ентусиазъм, а дори и с известна враждебност (най-вече от страна на Гърция). През 1990 г. освобождението на Източна Европа също повишава възможността за членство на Унгария, Чехословакия и Полша. По този начин Общността е изправена пред два въпроса. Първо, трябва ли да даде предимство на разширяването на членството, или по-скоро на „задълбочаването“ на вече съществуващата общност, чрез преминаване към по-нататъшна фаза на икономически и политически Съюз? Второ, ако реши да разшири членството, то на кого трябва да се отдава приоритет: на членовете на Европейската асоциация за свободна търговия като Австрия, Норвегия и Швеция, на източноевропейците или на Турция? Счита се за ясно, че Общността може да поеме само ограничен брой държави в хода на определен период от време. Отговорите на тези въпроси ще имат значителни последици за стабилността на демокрацията в Турция и в страните от Източна Европа[2].

Оттеглянето на Съветите направи възможна демократизацията в Източна Европа. Най-важна, разбира се, е самата Русия. Въвеждането и евентуалното укрепване на демокрацията в Руската република, ако то се случи, би било най-драматичната победа за демокрацията от времената непосредствено след Втората световна война насам. Демократичното развитие в повечето съветски републики обаче е много усложнено поради етническата им разнородност и нежеланието на доминиращите националности да дадат равни права на етническите малцинства. Както отбелязва още преди години Сър Айвър Дженингс, „народът не може да решава, докато някой не реши кой точно е народът.“ Може да отнеме години, ако не и десетилетия, преди този въпрос да бъде разрешен.

През 1970-те и 80-те години Съединените щати бяха основен насърчител на демократизацията. Дали те ще продължават да играят тази роля зависи от тяхната воля, възможности и привлекателността им като образец за други страни. Преди средата на 1970-те години насърчаването на демокрацията не винаги е било висок приоритет за американската външна политика. И то отново би могло да изгуби значимостта си. Краят на Студената война и на идеологическото съперничество със Съветския съюз може да премахне една от обосновките за подкрепа на антикомунистически диктатори, но също така би могъл да намали и стимулите за всякакво значително американско участие в Третия свят.

Американската воля за насърчаване на демокрацията може да продължи или не. Способността на Америка да го прави, от друга страна, е ограничена. Търговският и бюджетният дефицит налагат нови ограничения върху ресурсите, които САЩ могат да използват, за да повлияят върху събитията в чужди страни. И, което е по-важно, способността на Съединените щати да насърчават демокрацията, до известна степен вече е извървяла пътя си. Страните в Латинска Америка, Карибите, Европа и Източна Азия, които са най-податливи на американско влияние, вече са станали демократични, с отделни изключения. Една от основните страни, в които Съединените щати все още могат да упражняват значително влияние в името на демократизацията, е Мексико. Недемократичните страни в Африка, Близкия изток и Азия са по-малко чувствителни към американското влияние [2].

Освен Централна Америка и Карибите, основната област на Третия свят, където Съединените щати продължават да имат жизнено важни интереси, е Персийският залив. Войната в Персийския залив и изпращането на 500 000 американски войници в региона вече стимулираха исканията за придвижване към демокрация в Кувейт и Саудитска Арабия, и делегитимираха режима на Саддам Хюсеин в Ирак. Ако едно голямо американско военно присъствие в Персийския залив би било поддържано в течение на дълго време, то би предоставило външен тласък към либерализация, ако не и към демократизация, но най-вероятно е, че то не би могло да бъде поддържано дълго, освен ако не се стигне до някакво движение към демокрация.

Приносът на САЩ към демократизацията през 1980-те години е свързан повече със съзнателното и пряко упражняване на американската власт и влияние. Демократичните движения по света винаги са се вдъхновявали и учили от американския пример. Какво може да се случи обаче, ако американският модел престане да въплъщава неща като сила и успех, и вече не изглежда като печеливш? В края на 1980-те години мнозина твърдяха, че истинската реалност е „американският упадък“. Ако хората по света започнат да гледат на Съединените щати като на западаща сила, сковавана от политическа стагнация, икономическа неефективност и социален хаос, то неуспехите ѝ, реални или не, неизбежно ще се разглеждат като провал и на демокрацията, а световната привлекателност самата идея също ще намалее.

Заключение

Икономическото развитие прави демокрацията възможна, политическото лидерство я прави реална. За да се създадат демокрации, бъдещите политически елити ще трябва да вярват, като минимум, че демокрацията е най-малко лошата форма на управление за обществата им и за самите тях. Освен това те ще се нуждаят от умения, които да доведат до прехода към демокрация, докато в същото време се сблъскват както с радикални опозиционери, така и с авторитарни силовици, които неизбежно ще се опитват да подкопават усилията им. Демокрацията ще се разпространи само до степента, до която хората, упражняващи власт по света и в отделните страни, искат тя да се разпространява. Век и половина след като Токвил наблюдава появата на модерна демокрация в Америка, последователните вълни на демократизацията вече са достигнали брега на диктатурата. Подсилена от нарастващия прилив на икономическия прогрес, всяка следваща вълна стига малко по-далеч – и се отдръпва назад по-малко – в сравнение с предшествениците си. Или, за да перифразираме метафората, историята може и да не се движи по права линия, но когато на кормилото се намират квалифицирани и решителни лидери, тя все пак се движи напред

 

Използвана литература:

  1. Хънтингтън, С., Третата вълна на демокрацията, 2018
  2. Медушевски А.Н. Теория на конституционните цикли. - М., 2005.
  3. Лейпхарт А. Конституционные альтернативы для новых демократий // Полис
  4. Ърнест Гелнър, „[Излизането] от империализма“, The New Republic,22 май 1989, 35-36; Р. Стивън Хъмфрис, „Ислям и политически ценности в Саудитска Арабия, Египет и Сирия“, Middle East Journal 33
  5. The Rule of Law after Communism / Eds. Krygier M. and Czarnota A. - Aldershot, 1999; The Rule of Law in Central Europe. / Eds. Priban S. and Young J. Aldershot, 1999.
  6. Новые конституции стран Восточной Европы и Азии. - М., 1996; Новые конституции стран СНГ и Балтии. Сб. док. - М., 1994; Конституции государств Центральной и Восточной Европы. - М., 1997; Конституции государств - участников СНГ
  7. Bazoki A., Karacsony G. The Making of a Political Elite: Participants of the Hungarian Roundtable Talks in 1989. - New-York, 2001.

*ВСУ “Черноризец Храбър“

 

Поръчай онлайн бр.3 2024