19
Сря, Юни
8 Нови статии

Национализмът: предизвикателства и решения

брой 1 2024
Typography

Потребителски рейтинг: 5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна
 

Искрен Веселинов, Национализмът: третият път,  168 стр., ИК "Ахат"р 2023

"Национализмът залага на общността - изградена исторически, устойчива и еволюционна, като поставя интересите на тази общност в центъра на усилията си и не забравя контекста на конкурентната надпревара с други подобни общности, както и глобалистките течения" - посочва Искрен Веселинев в поредната си книга "Национализмът: третият път", появила се в края на 2023.

В основата и е залегнало искреното убеждение на автора (който, впрочем, има богат политически опит, включително като народен представител през 2014-2021), че успехът на България не може да бъде функция от сляпото следване на западните либерални идеологеми или от васалното подчинение на имперските амбиции на Изтока, а трябва да бъде дело на нашите собствени ръце. В това отношение, той несъмнено споделя идеите на големия български консервативен философ д-р Янко Янев (1901-1945), който в прословутото си есе "Изток или Запад", посочва: "И тъй, застанали между два свята, не можем да чакаме помощ нито от славянския изток, нито от обществото на уморените западни народи. Остава само един-единствен път - пътят към самите нас: пътят към изкупление на варварството, към собствения подвиг и собствената жертва".

Нация и национализъм

Национализмът разглежда нацията като едно цяло, най-вече в културно-исторически аспект. Неговите идеолози обикновено акцентират върху традициите, историята и културните ценности на своята нация. При това се стремят да съхранят и умножат това културно наследсво, подкрепяйки „здравия национализъм” (ако използваме термина на Самюел Хънтингтън). Като адепти на националната идея, те твърдят, че народите са в правото си да съхраняват своята култура и традиции от влиянието на външните фактори. Според тях, нацията е основната форма на организация на обществото.

По правило, националистите подкрепят консервативната йерархична структура на обществото, в която националната идентичност се разглежда като ключов елемент. В тази връзка те акцентират върху важността на съхраняването на традициите, културата и наследството на собствената нация. Именно това е и една от причините да подкрепят налагането на ограничения на миграцията, изтъквайки голямото значение на националната идентичност и държавния суверенитет. Разбира се, националистическите идеологии могат да се различават, т.е. да имат различна специфика в отделните страни и култури.

Национализмът означава, че интересите на нацията стоят над интересите на индивидите или отделните групи. Изповядващите тази идеология традиционно акцентират върху достойнствата на собствената нация и се стремят да я защитат от ерозиращото влияние на чужди елементи и култури. Именно необходимостта да бъде съхранена културната и етническа идентичност ги кара да се противопостовят активно на масовата имиграция, разглеждайки я като заплаха за националната култура и сигурност. И в същото време виждат нацията и националната принадлежност като залог за единството и стабилността на обществото.

Националистите принципно подкрепят консервативните ценности и традиции. Те се обявяват в защита на традиционния семеен модел, вярата в бога и запазването на националната и културна идентичност. В същото време, макар да отхвърлят категорично левите идеи относно икономиката и подкрепят свободния пазар и капиталистическия модел, смятат за необходимо държавата да играе по-голяма роля в икономиката на страната.

Отношението към националната идентичност

Националистите придават ключово значение на националната идентичност като средство за поддържане и защита на традиционните културни и национални ценности. По правило, те се обявяват за запазване моноетническия характер на държавата, разглеждайки етническата принадлежност и националността като тъждествени. Това обяснява и отрицателното им отношение към мултинационалните и мултикултурни обществени модели.

Националистите гледат крайно скептично на ползата от миграцията за националната икономика и обикновено се обявяват за политнка на стриктен граничен контрол, въвеждане на визов режим и ограничаване броя на влизащите в страната мигранти. В тази връзка, националистите излагат множество аргументи в полза на защитата на собствената национална идентичност и култура от влиянието на други култури (особено ако последните са носители на чужди цивилизационни ценности) и смятат, че достъпът на коренните жители на страната до предоставяните от държавата социални услуги и блага не трябва да бъде ограничаван за сметка на имигрантите. Освен това разглеждат неконтролируемата миграция като пряка заплаха за националната сигурност и съхраняването на собствената културна идентичност.

Тоест, въпросите на националната култура и традициите са ключови за всички националистически течения и въпреки различните ракурси, оказват съществено влияние върху техните действия.

Икономическите възгледи и позиции

Според националистите, икономическия прогрес и просперитетът на страната се дължат на националната индустриализация и защитата на вътрешния пазар. Ето защо те обикновено се обявяват за ограничаване на вноса и поощряване на отечественото производство с цел да бъде подкрепен националния бизнес и да бъдат гарантирани достатъчно работни места за собствените граждани. В тази връзка, националистите са категорични противници на неограничената "голяма" глобализация и свободна търговия, тъй като смятат, че тя застрашава националната икономика и суверенитета на страната. В икономическата сфера те се ориентират към защита на националните инереси, подкрепа за вътрешното производство и ограничаване на международната конкуренция.

Външната политика

В сферата на междунароните отношения националистите следват политика, целяща защита на суверенитета и интересите на собствената си страна. Стимулират чувството на национална гордост и превъзходство на своята нация. По правило са привързани към идеята за единството на нацията и призовават за строго рестриктивна миграционна политика. Обявяват се също за изграждането на силни въоръгени сили и повишаване отбранителната способност на страната. Смятат за необходимо ЕС да се изгражда като съюз на суверенни нацинални държави, и в същото време подкрепят идеята за стратегическа автономия на Съюза.

Обикновено националистите се придържат към протекционистка икономическа политика и държавна подкрепа за търговското проникване на националния бизнес на външните пазари.

Сред основните последици от националистическата политика за обществото е формирането на национална идентичност. Национализмът помага за разграничаването на конкретната нация от другите групи и за утвърждаване на нейната специфика, стереотипи и символи. По правило, това укрепва единството и сплотеността на националната общност, но в някои случаи би могло да доведе до конфликти и дискриминация на другите национални групи.

Политическа последица от възприемането на национализма е промяната на политическата ситуация в сраната. Националистическите движения могат да наложат трансформация на управлението, възникването на нови политически партии и промяна на политическите приоритети. Те могат също да влияят върху политическите решения, цлящи защитата на интересите на националната общност, което пък би могло да доведе до промяна на външната политика и отношенията със съседните държави.

Като цяло, влиянието на национализма върху обществото и политическата ситуация има сложен и противоречив характер. Той може да съдейства за формирането на национална идентичност, сплотяване на нацията и осъществяването на положителни политически трансформации, но в определени случаи би могъл да провокира конфликти и негативни ефекти, което са трудно съвместими с либералната концепция за необходимостта от укрепване на демократичните ценности и защитата на човешките права.

Но всичко това е по-скоро теория. Стъпвайки на нея обаче, в книгата си Искрен Веселинов разглежда най-наболелите проблеми пред стрната ни в момента - настъплението на неолиберализма и необходимостта от възприемане на модела на  национална демокрация, настъплението на радикалния ислям и нелегалната миграция, фундаменталният въпрос за преодоляването на очерталата се демографска катастрофа, социалните измерения на национализма, необходимата конституционва реформа, както и пътищата към постигане на толкова необходимото ни национално единство.

В този смисъл, книгата представлява своеобразен теоретико-практически курс, в който авторът, на базата на натрупания през трийсетгодишното му участие в националното движение опит, предлага работещи и прагматични решения за преодоляване на кризата, поразила страната ни.

 

* Национален консервативен форум

 

Поръчай онлайн бр.3 2024