15
Съб, Юни
6 Нови статии

Списание Dabiq: Халифатът в Мрежата

брой 6 2015
Typography
Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

Измененията в информационната среда и важното значение, което придобива сблъсъкът на идеи и гледни точки, водят до нови аспекти в развитието на тероризма. Все по-често ставаме свидетели на битки за „сърцата и умовете“ на хората в информационното пространство и адаптацията на терористичните организации към новата среда чрез последователното използване на новите медийни технологии. Пробиването на „медийния монопол“, олицетворен от контрола и „опазващите“ функции на традиционните медии, е все по-актуална тенденция.

През последните години сблъсъкът във виртуалното пространство става все по-важен фактор в съвременните конфликти. Лидерите на Ислямска държава осъзнават това и създават разнообразни форми на пропаганда, прилагайки различни инструменти за да представят своята кауза. Организацията постига своите комуникационни, пропагандни и политически цели възползвайки се от възможностите на Интернет. Списание Dabiq, списвано, разпространявано и популяризирано от Ислямска държава чрез Мрежата, е типичен пример за адаптация на терористичната организация към новите характеристики на информационно-конфликтната среда. Задълбоченото разбиране за обхвата, значението и ролята, която има Dabiq в стратегията на Ислямска държава, е ключово за разбиране същността на организацията. Dabiq е илюстрация за успешното създаване и разпространение на пропаганда чрез Интернет. На една ниска цена Ислямска държава съумява да реализира свои комуникационни цели, при това пряко и без цензура. С други думи, тя успява да се позиционира в медийния дневен ред. Това става възможно чрез създаването на информационни източници като електронното списание Dabiq, авторски видеоклипове, използване на социални мрежи и други инструменти достъпни благодарение на съвременната информационна революция (виж фигура 1). Чрез специфичното си адресиране, интерактивността, асинхронната комуникация, директния характер и мултимедийните си възможности, Интернет създава подходящи условия Ислямска държава да постига по-широко влияние.

 

Фигура 1. Интернет инструменти, използвани в онлайн стратегията на Ислямска държава

Общи характеристики на Dabiq

Наименованието „Dabiq“ е препратка към малък град близо до Алепо, в който пророкът Мохамед предсказва, че мюсюлманите и Западът ще се сблъскат преди Апокалипсиса. Причините Dabiq да е във фокуса на настоящото изследване са няколко. На първо място, това е най-известното електронно списание, списвано от Ислямска държава. На второ място, Dabiq се издава на различни езици, което определя големия му обхват и достигането му до повече хора. На трето място, съществува лесен достъп до списанието, тъй като се разпространява директно в Интернет. На четвърто място, този тип информационни продукти са част от по-широки тенденции в световен мащаб – адаптирането на терористичните групировки към новата виртуална среда.

В едно от основните си измерения, съвременният тероризъм е комуникационен акт, имащ за цел разпространяването на послания до разнообразни аудитории и като такъв той се адаптира към възможностите предоставяни от Интернет. Ето защо все по-значим фактор е използването на Интернет от Ислямска държава за постигане на непосредствено и мигновено въздействие върху различни аудитории. Dabiq e символ на адаптацията на Ислямска държава към новите медийни реалности и е израз на все по-голямото внимание, което организацията отделя на сблъсъка в информационната среда.

Списание Dabiq се списва от активисти на Ислямска държава. За първи път се появява в Интернет през юли 2014, като всеки нов брой излиза в рамките на един-два месеца. Към юли 2015 в Интернет са разпространени 9 броя. Големината на отделните броеве варира между 26 и 83 страници, като тенденцията е обемът му да нараства. В съдържателно отношение първият брой е запълнен предимно с въздействащи снимки, но постепенно във всеки следващ брой статиите се увеличават и делът на текста става все по-голям. Материалите се отнасят до военни сражения, пропаганда срещу враговете, представяне на живота в Ислямска държава (медицинско обслужване, инфраструктура и т.н.), политически и религиозни анализи. С други думи, обхватът на информацията включвана в списанието, е разнообразна и покрива широк диапазон от теми. Самото списание има въздействаща визия, като се акцентира на графичното оформление и ярките образи. Изключително силно се откроява професионалната и детайлна изработка на списанието.

Замисъл, цели и ефекти

Както стана дума по-рано, списанието се подготвя и оформя от представители на Ислямска държава. Dabiq представлява един от инструментите в по-широката пропагандна стратегия на организацията в Интернет.

Какво е посланието

Средствата, които се използват в изграждането на основните информационни съдържания, са разнообразни. Съставят се както материали, насочени към противника, имащи за цел да разпространяват страх, така и послания, целящи да радикализират привържениците на организацията и да демонстрират пред тях справедливата и кауза. Това се постига чрез препратки към Корана, използване на исторически примери, както и представяне на случки от близкото минало, свързани с насилие над сунитите в Сирия и Ирак. Основното послание, представено в списанието, е призив към мюсюлманите (сунити) да се присъединят и да защитят „възродения“ халифат. Като организацията се стреми да получи по-широка политическа и религиозна легитимност, представяйки себе си като основен защитник на Исляма и арабската-сунитска общност, като цяло. Обобщено казано, Ислямска държава е обединител и защитник на Арабския Халифат, който трябва да влезе в сблъсък с неверниците и да победи в една справедлива война.

Кои са аудиториите

Списанието се стреми да достигне до няколко основни аудитории: общностите, подкрепящи „халифата“ на Ислямска държава; потенциалните симпатизанти − местни и чуждестранни (диаспора) публики; членовете на Ислямска държава и близките и организации; медиите; противниците, които са широк кръг от държави, като най-често се визират САЩ и Западна Европа, но също така Иран, шиитската общност и кюрдите; обществата на противниците са също ключова целева група в стратегията на Ислямска държава.

Как и чрез какви канали се споделя посланието

Dabiq се разпространява чрез Интернет. Достъпът до него е лесен и свободен, тъй като списанието е прикачено в много форуми и сайтове. Достигането до по-широка аудитория е улеснено от специфичното адресиране, асинхронната комуникация и мултимедйините възможности, които са неизмени характеристики на новите медии.

Каква е целта на посланието

Чрез Dabiq Ислямска държава се опитва да реализира намеренията си в най-малко две направления. Първото е привличане на внимание и разпространение на страх сред „вражеската аудитория“. Това са всички, които не подкрепят каузата и делото на организацията. Целта е, чрез представяне на способностите на Ислямска държава и волята и за победа на всяка цена, да се въздейства върху аудиторията и да се демонстрира сила. Освен това, Ислямска държава се позиционира като защитник на мюсюлманите от американската и западната агресия и оправдава своите методи представяйки ги като реакция на вредите и униженията, нанесени на мюсюлманите. Оттук, в основна задача за организацията се превръща възстановяването на потъпканото достойнство на мюсюлманите.

Второто направление е радикализацията и набирането на нови членове и симпатизанти, които да се превърнат в част от „святото“ дело във възобновения „Халифат“. В списанието се поставя знак за равенство между Халифата и Ислямска държава. Налагането и възприемането на Ислямска държава като „новия халифат“ е сред основните пропаганди цели на организацията.

В много от материалите на списанието, чрез въздействащи образи и текстове, се демонстрира героизмът на воините на ИД; представят се каузата и мотивите на организацията и, защо делото и е праведно; врагът се критикува като се привеждат множество аргументи в защита на позицията на организацията срещу „неверниците“. Създателите на списанието използват комбинация от религиозни цитати и въздействащи текстове, създаващи една „друга реалност“, изпълнена с бъдещи героични битки в името на една висша кауза – Халифата и победата над „неверниците“.

В контекста на второто направление, Ислямска държава се стреми да отчужди младите мюсюлмани от другите общности, да ги привлече към себе си и да ги мотивира, като създава усещане за мисия. Dabiq призовава учени и хора с военна или друга експертиза да се присъединят към Ислямска държава и да и служат. Основната цел е да се мотивират мюсюлманите да се присъединят към новия Халифат и да отдадат живота си за него.

Всичко това се постига благодарение на възможността за специфично адресиране, графично оформление и прякото разпространение на подобни информационни съдържания. Използват се образи, снимки, символи и графично оформени текстове, целящи емоционално въздействие върху аудиториите. Списанието разказва историята на организацията, нейните цели, получаваната подкрепа, представят се резултати от военни сражения, демонстрира се сила, воля и неотстъпчивост. С други думи, Ислямска държава разбира и се възползва от особеностите на Мрежата и нейните възможности, за да постига пропаганден ефект и да разширява влиянието си.

Какъв е ефектът на посланието

Ефектите, които постига Dabiq, са различни за различните аудитории. За общностите, подкрепящи новия Халифат, списанието позволява да се поддържа връзка и да се следи развитието на борбата срещу „неверниците“. Така се постига радикализация на симпатизантите. Това става чрез статиите, които възхваляват загиналите войни (и превръщането им в мъченици), представят военни победи, въздействащи образи и емоционални текстове. По този начин Ислямска държава упражнява влияние върху последователите си и се стреми да разшири своята легитимност.

Списание Dabiq е възможност за Ислямска държава да осъществява комуникация със симпатизантите си извън територията, която контролира. На преден план излиза процесът на саморадикализация, създаване на чувство за принадлежност, мотивирането на отделни личности и вдъхновението им да станат част от организацията. Поради липсата на цензура и възможността за пряк достъп до списанието, Ислямска държава съумява да изложи своята гледна точка по достатъчно въздействащ начин. Dabiq създава подходящи условия за радикализиране, изграждане на усещане за общност и вдъхновение да се следва и защитава една висша цел – Халифата. Изданието е платформа за представяне на мнението, позицията и вижданията на организацията, като основната цел е да се привлекат нови последователи. Борбата за „сърцата и умовете на хората“ е водещ мотив и смисъл на списанието, а виртуалното пространство е основна среда на тази борба.

Чрез списването на Dabiq и директното му качване в Интернет, става възможно заобикалянето на цензурата на традиционните медии и прякото представяне на мотивите и позициите на организацията. От друга страна, копирането и отразяването на съдържание на Dabiq от традиционните медии, дава възможност на терористичната организация да постига по-ефективно своите комуникационни цели.

Други важни послания са тези към обществата и правителствата на противниците. Те съдържат заплахи, че организацията има достатъчно възможности да се противопостави на враговете си, както на своя територия, така и да нанесе щети на територията на врага. Търсеният ефект е да се създаде атмосфера на страх у противниците и да се внуши усещането за несигурност и непосредствена заплаха. Това, от своя страна, трябва да допринесе за всяването на съмнение във вражеското обществото относно правилността на провежданата правителствена политика, свързана с участието във военни конфликти.

От направения анализ могат да се изведат няколко основни извода. На първо място, съдържанието на списанието е насочено към различни аудитории – симпатизанти, вражеското общество, медиите и др. На второ място, графичното оформление и изработката е на изключително високо ниво. На трето място, основните цели, които Ислямска държава постига чрез Dabiq, са привличане на нови членове, пропаганда, разпространение на страх сред вражеските аудитории, пряко представяне на собствената гледна точка и др. На четвърто място, информационното съдържание на списанието получава отзвук в традиционните медии, което е доказателство за важното му значение. На пето място, Dabiq се опитва да бъде основен инструмент, обединяващ фактор, мотиватор и вдъхновител на по-широка подкрепа за новия Халифат.

 

* Преподавател в УНСС

{backbutton}